Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

LEES VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn de voorwaarden waaronder deze website (de “Website”) voor u (“u”/”uw”) beschikbaar wordt gemaakt. Door deze Website te bezoeken gaat u akkoord met en bent u gebonden door deze Voorwaarden. Als u niet met deze Voorwaarden akkoord gaat, wordt u verzocht de Website niet te gebruiken.

 

Klik op onderstaande koptekst om direct naar meer informatie over elk gebied te gaan:

 

1. Informatie over ons

2. Vragen of klachten

3. Ons auteursrecht en andere Intellectuele Eigendomsrechten

4. Andere merken en websites van Reckitt

5. Aanschaf

6. Links vanaf onze sites

7. Uw gebruik van de Website

8. Door de gebruiker geüploade inhoud

9. Uw wettelijke verplichtingen

10. Vertrouwen op geplaatste informatie

11. Wij mogen onze website opschorten of terugtrekken

12. Onze aansprakelijkheid als u een klant bent

13. Onze aansprakelijkheid als u een bedrijf bent

14. Hoe wij persoonlijke gegevens mogen gebruiken

15. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

16. Overige voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

17. Algemeen

18. Toepasselijk recht en jurisdictie

 

1. INFORMATIE OVER ONS

 

1.1          Wij zijn Reckitt Benckiser Healthcare B.V. (“wij”/ “ons”/ “onze”), een bedrijf dat staat geregistreerd in Nederland onder registratienummer 32054192 en ons geregistreerd adres is Siriusdreef 14, 2132 WT, HoofddorpWij zijn een bedrijf van Reckitt.

 

2. VRAGEN OF KLACHTEN

 

2.1          Als u over deze Website vragen, klachten of opmerkingen hebt, dan kunt u contact met ons opnemen via: Reckitt – klantenservice - postbus 721 - 2130 AS Hoofddorp. Onze zakelijke website rb.com bevat een lijst met onze locale bedrijven en hun contactgegevens.

 

3. ONS AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

3.1          Uw gebruik van de Website en de inhoud ervan verleent u geen rechten in verband met intellectuele eigendomsrechten of gerelateerde rechten, inclusief auteursrechten, handelsmerken, patenten, ontwerprechten, handelsnamen, databankrechten en naburige rechten, evenals rechten op knowhow (“Intellectuele Eigendomsrechten”), met betrekking tot de Website. Alle tekst, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, grafisch beeldmateriaal, illustraties, foto’s, handelsmerken, logo’s, computercode en ander gerelateerd materiaal (gezamenlijk “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de rangschikking, structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking en “uiterlijk” van de Inhoud op deze Website, is eigendom van ons of wordt door ons beheerd, of externe licentiegevers hebben ons een licentie verleend. Al deze rechten zijn voorbehouden.

 

3.2          Niets in de Voorwaarden vormt de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van ons aan u of aan derden.

 

3.3          U mag op geen enkele wijze de Inhoud, diensten, webpagina’s of het materiaal op de Website of de computercodes of elementen waaruit de Website bestaat kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, plaatsen, uitzenden, registreren, overdragen, commercieel uitbuiten, bewerken, aan het publiek meedelen of verspreiden, anders dan voor uw eigen persoonlijk gebruik. Ook mag u niet gebruikmaken van automatische of handmatige apparaten, programma’s, algoritmes of methodes, of vergelijkbare processen op een deel van de Website of Inhoud. Met inachtneming van bovenstaande, mag u onaanzienlijke uittreksels van deze inhoud naar uw harde schijf downloaden om deze te kunnen bekijken op voorwaarde dat niet meer dan één kopie van de informatie wordt gemaakt.

 

3.4          Elk gebruik anders dan is toegestaan onder deze clausule 3 mag uitsluitend gebeuren met onze schriftelijke toestemming vooraf.

 

3.5          Het is niet onze bedoeling namen, logo’s of merken in een territorium te gebruiken waarin we daartoe niet gerechtigd zijn, en we zullen in deze territoria geen diensten en/of producten leveren of aanbieden deze te leveren als deze die namen, logo’s of merken dragen.

 

4. ANDERE MERKEN EN WEBSITES VAN RECKITT

 

4.1          Alle diensten of producten die wij op of via andere websites van Reckitt of websites van andere merken beschikbaar stellen (hieronder genaamd “Merkwebsites”) zijn onderhevig aan aanvullende algemene voorwaarden waarover u wordt geïnformeerd wanneer u de relevante Merkwebsites bezoekt.

 

4.2          Deze Website en de Merkwebsites, die zijn ontworpen om informatie te verschaffen over onze zorgproducten of gelicentieerde medicijnen, zijn niet bedoeld om medisch advies of gebruiksaanwijzingen te bieden, maar voorzien slechts in algemene informatie waarop door een individu of voor een specifiek doel niet vertrouwd moet worden. Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voor advies over behandeling of individuele omstandigheden en behoeftes.

 

5. Aanschaf

 

5.1          Niets in de Website of Merkwebsites moet worden beschouwd als een aanbod tot koop of verkoop van diensten en/of producten in een jurisdictie, omdat de Website slechts voor informatiedoeleinden wordt aangeboden. Alle details, omschrijvingen en prijzen van, en de overige informatie in verband met, diensten en/of producten die op de Website of Merkwebsites verschijnen, zijn slechts van algemene aard. Wij garanderen niet dat een dienst en/of product op de Website of een Merkwebsite beschikbaar is of zal zijn op de locatie en het moment dat u een bepaalde dienst en/of product wilt aanschaffen.

 

5.2          Onze eventuele verplichtingen met betrekking tot diensten en producten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten op basis waarvan deze worden geleverd, en niets in deze Website dient te worden opgevat als een wijziging van deze overeenkomsten.

 

6. LINKS VANAF ONZE SITES

 

6.1          Wij mogen van tijd tot tijd in links naar andere websites voorzien (via reclame of anderszins). Deze links worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en om verwijzingen eenvoudiger te maken. Wij beheren dergelijke externe websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links houdt niet in dat we het materiaal op dergelijke websites, noch enig verband met hun exploitanten goedkeuren. U erkent dat u geen partij zult zijn bij een transactie of overeenkomst die u met een derde aangaat en wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u ten aanzien van eventuele schade of verlies die u door het gebruik van die websites oploopt. U gaat ermee akkoord dat u ons bij geen enkel geschil tussen u en een derde zult betrekken.

 

7. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

7.1          U gaat ermee akkoord dat door de Website te gebruiken u:

 

7.1.1              de Website niet zult gebruiken op een manier die kan leiden tot het aanmoedigen, regelen of uitvoeren van activiteiten die crimineel, frauduleus, onwettig of verboden zijn door deze Voorwaarden;

 

7.1.2              de Website niet zult gebruiken voor andere doeleinden dan uw persoonlijk gebruik;

 

7.1.3              geen reclame zult maken voor uw eigen diensten of producten of die van derden, inclusief via de verspreiding van ‘spam’ e-mail;

 

7.1.4              geen bestanden overbrengt die virussen of trojanen bevatten of niet aan andere activiteiten mee zult doen die schadelijk zijn voor de Website;

 

7.1.5              geen link aanbrengt naar de Website vanaf een externe site zonder onze schriftelijke toestemming vooraf;

 

7.1.6              geen toegang heeft tot of ongeoorloofde toegang poogt te verkrijgen tot gebruikersaccounts die zijn gekoppeld of gerelateerd aan de Website, of poogt tot de veiligheidsmaatregelen van de Website door te dringen; of

 

7.1.7              zich niet zult bemoeien met de toegang, het gebruik of genot van personen van de Website.

 

7.2          Elke keer dat u de Website bezoekt en gebruikt, doet u dat op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

 

7.3          U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die de Website via uw internetverbinding bezoeken, op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en alle overige toepasselijke in deze Voorwaarden vermelde algemene voorwaarden, en dat zij deze naleven.

 

7.4          Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht de toegang tot deze Website (of een deel ervan) te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf op te schorten, te beperken of beëindigen als wij van mening zijn dat u een van de beperkingen in deze Voorwaarden hebt geschonden.

 

8. DOOR DE GEBRUIKER GEÜPLOADE INHOUD

 

8.1          Door u geüploade inhoud:

 

8.1.1              Als u ons via de Website informatie, tekst, foto’s, grafische beelden of andere inhoud stuurt, verleent u ons het recht dit materiaal naar eigen inzicht te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het bewerken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, plaatsen en verwijderen van dit materiaal van de Website.

 

8.1.2              Met betrekking tot elke bijdrage garandeert u:

(a)                     dat aan alle toepasselijke wetgeving en deze Voorwaarden is voldaan;

(b)                     dat deze in alle opzichten en op elk moment waar, nauwkeurig en up-to-date is (let wel, u kunt verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie te allen tijde bijwerken of corrigeren door contact met ons op te nemen via [bovenstaande/onderstaande] contactgegevens);

(c)                     dat alle nodige licenties en/of goedkeuringen zijn verkregen en dat u het recht hebt om deze bijdrage te doen; en

(d)                     dat tenzij anders vermeld, de bijdrage niet vertrouwelijk is.

en dat u jegens ons aansprakelijk bent en ons zult compenseren voor elke inbreuk op die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies dat wij lijden ten gevolge van uw inbreuk op de garantie.

 

8.1.3              Wij hebben het recht al het door u op onze Website geplaatste materiaal te verwijderen.

 

8.1.4              U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het maken van back-ups van uw inhoud.

 

8.2          Door andere gebruikers geüploade inhoud:

 

8.2.1              Deze Website kan informatie en materiaal bevatten dat door andere gebruikers van de Website is geüpload, inclusief bulletinboards en chatrooms (indien van toepassing). Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze Website zijn geen afspiegeling van onze meningen of waarden.

 

9. UW WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 

9.1          U bevestigt dat:

 

9.1.1              u meerderjarig bent in uw jurisdictie of dat u toestemming van uw ouder of voogd hebt; en

 

9.1.2              u de beperkingen op uw gebruik van de Website zult naleven zoals staat uiteengezet in deze Voorwaarden.

 

9.2          U gaat ermee akkoord ons te compenseren voor eventuele claims of schade (inclusief eventuele juridische kosten in verband met dergelijke claims of schade) die door een derde is gedaan of veroorzaakt, met betrekking tot een zaak of in verband met of voortvloeiende uit uw gebruik van de Website, met inbegrip van een inbreuk of vermoede inbreuk op deze Voorwaarden of uw schending van wetten of de rechten van een derde.

 

10. VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE

 

10.1      De inhoud op onze Website wordt slechts als algemene informatie aangeboden. Deze is niet bedoeld om advies te bieden waarop u moet vertrouwen. Voordat u besluit al dan niet actie te ondernemen op basis van de inhoud van onze Website, dient u professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen.

 

10.2      Ofschoon wij er proberen voor te zorgen dat de Website en de inhoud ervan correct zijn op het moment dat deze inhoud naar de Website wordt geüpload, is deze onderhevig aan veranderingen en, voor zover dit door de toepasselijke wetten en voorschriften is toegestaan, doen we geen toezeggingen en aanvaarden we geen garanties (hetzij expliciet, hetzij impliciet), dat de informatie op de Website of de inhoud ervan nauwkeurig, volledig en up-to-date is.

 

10.3      Alle inhoud en diensten op de Website worden op een ‘as is’ en ‘as available’ basis geleverd en, voor zover dit door de toepasselijke wetten en voorschriften is toegestaan, zonder geen enkele toezegging of garantie.

 

10.4      Wij zijn niet verplicht tot het bijwerken van informatie op de Website.

 

11. WIJ MOGEN ONZE WEBSITE OPSCHORTEN OF TERUGTREKKEN

 

11.1      Ofschoon wij proberen ervoor te zorgen dat de Website, de inhoud ervan, alle via de Website aangeboden functies en de eventuele informatie op de Website foutvrij, ononderbroken en vrij van bugs en virussen zijn, kunnen wij dit, gezien de aard van internet, niet garanderen.

 

11.2      Wij bieden geen waarborg of garantie dat de Website, of de inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn en in een volledige werkende staat verkeert. Wij mogen de beschikbaarheid van onze Website of een deel ervan opschorten of terugtrekken voor bedrijfs- en operationele redenen.

 

11.3      Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving vooraf worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud of reparaties of om redenen die buiten onze macht liggen.

 

11.4      De Website is gericht op mensen die in Nederland zijn gevestigd. Toegang tot of het gebruik van de Website (inclusief de inhoud ervan, functies en voordelen die erop worden aangeboden of eventuele informatie die zich erop bevindt) kan in bepaalde landen of jurisdicties bij wet zijn verboden. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land van waaruit u de Website bezoekt of gebruikt. Wij garanderen niet dat de Website (inclusief de inhoud ervan, functies of voordelen die erop worden aangeboden of eventuele informatie die zich erop bevindt) geschikt of beschikbaar voor gebruik is in locaties buiten Nederland

 

12. ONZE AANSPRAKELIJKHEID ALS U EEN KLANT BENT

 

12.1      Houd er rekening mee dat wij onze Website voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U gaat ermee akkoord onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u voor eventuele schade of verlies, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

 

12.2      Als door ons geleverde defecte digitale inhoud een apparaat of digitale inhoud van u beschadigt en dit is veroorzaakt omdat wij geen redelijke zorg en vaardigheid hebben gebruikt, zullen wij de schade repareren of u een vergoeding betalen. Wij zullen echter niet aansprakelijk zijn voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies te volgen een update toe te passen die u kosteloos is aangeboden, of voor schade die door u is veroorzaakt omdat u de installatie-instructies niet goed hebt gevolgd of omdat u de door ons aanbevolen minimale systeemvereisten niet hebt.

 

12.3      Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u voor een schending van deze Voorwaarden die is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke macht ligt, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen; storingen in systemen of netwerktoegang; of overstromingen, brand, explosies of ongevallen.

 

12.4      Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is er op geen enkele wijze sprake van uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid jegens u waar dat onwettig zijn (bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt dor onze nalatigheid of voor fraude of frauduleuze voorstelling). Niets in deze Voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten.

 

13. ONZE AANSPRAKELIJKHEID ALS U EEN BEDRIJF BENT

 

13.1      Onderhevig aan 12.4 en voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit (inclusief aansprakelijkheid van onze functionarissen, directeurs, managers, leden, aandeelhouders, werknemers, agenten en adviseurs), die voortvloeit uit overeenkomst, onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichting of anderszins, of die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website, ook als dit te voorzien was, inclusief maar niet beperkt tot:

 

13.1.1          verliezen die voortvloeien uit onnauwkeurigheden in informatie of materiaal op of in verband met de Website;

13.1.2          verliezen die niet door een schending van onze zijde worden veroorzaakt;

13.1.3          verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van, of uw afhankelijkheid van de Website;

13.1.4          verliezen die voortvloeien uit de onbeschikbaarheid van de Website, ongeacht de oorzaak;

13.1.5          verliezen die voortvloeien uit toezeggingen of verklaringen die op de Website worden gedaan;

13.1.6          verliezen die voortvloeien uit technische fouten met de Website of uit technologisch schadelijk materiaal;

13.1.7          zakelijk verlies (inclusief winstderving, verlies van zaken, inkomsten, overeenkomsten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill, reputatie, nutteloze uitgaven, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden); en

13.1.8          indirecte of gevolgschade of schade die niet te voorzien was voor u en voor ons toen u de Website begon te bezoeken en gebruiken. 

 

13.2      Voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan, sluiten wij alle geïmpliceerde voorwaarden, garanties, toezeggingen of andere voorwaarden uit die op onze Website of de inhoud ervan van toepassing zouden kunnen zijn.

 

13.3      U zult ons en onze functionarissen, directeurs, managers, leden, werknemers, agenten en adviseurs schadeloos stellen voor eventuele verliezen, kosten, verplichtingen en onkosten (inclusief redelijke  advocatenkosten) in verband met of voortvloeiend uit:

 

13.3.1          uw gebruik van de Website of Merkwebsites (en gerelateerd gebruik van diensten en producten);

13.3.2          uw inbreuk op deze Voorwaarden;

13.3.3          uw schending van een wet of de rechten van derden; en/of

13.3.4          ons gebruik van uw informatie.

 

13.4                Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is er op geen enkele wijze sprake van uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid jegens u waar dat onwettig zijn (bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt dor onze nalatigheid of voor fraude of frauduleuze voorstelling).

 

14. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MOGEN GEBRUIKEN

 

14.1      Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en gebruiken uitsluitend persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften voor gegevensbescherming.

 

14.2      U wordt verzocht onze Privacyverklaring op en ons Cookiebeleid op te lezen voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens en aanverwante zaken gebruiken.

 

15. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

15.1      Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om deze Website te verbeteren. Daarom behouden wij ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen. Al deze wijzigingen gaan in nadat ze op de Website zijn geplaatst. Zorg ervoor dat u deze Voorwaarden regelmatig opnieuw bekijkt. U wordt namelijk geacht dergelijke wijzigingen te hebben geaccepteerd, en bent daaraan gebonden, als u de Website blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze Voorwaarden zijn geplaatst.

 

16. OVERIGE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN

 

16.1      Deze Voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook op uw gebruik van onze Website van toepassing zijn:

 

16.1.1          Onze Privacyverklaring die toelicht hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt en wat uw rechten zijn. 

16.1.2          Ons Cookiebeleid, dat informatie uiteen zet over de cookies op onze Website.

16.1.3          Op de aanschaf van diensten of goederen en op bepaalde delen of functies van de Website of Merkwebsites zullen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn, inclusief wedstrijden, promoties of andere vergelijkbare functies. Al deze voorwaarden worden onder verwijzing deel van deze Voorwaarden. Wij sturen u naar de aanvullende algemene voorwaarden op het moment dat u met ons en/of onze merken in aanraking komt in verband met de betreffende diensten. Lees de toepasselijke algemene voorwaarden zorgvuldig. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst die via de Website of andere Merkwebsites wordt aangeboden, hebben de voorwaarden die op die dienst van toepassing zijn voorrang voor die tegenstrijdigheid. 

 

Elk van deze beleidsvormen en algemene voorwaarden mag van tijd tot tijd worden gewijzigd en elke wijziging gaat onmiddellijk in nadat deze op de Website of ergens anders wordt geplaatst, in overeenstemming met hun voorwaarden (indien van toepassing).

 

17. ALGEMEEN

 

17.1      Als u een bedrijf bent, bevatten deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Website. Toezeggingen, verklaringen of aansporingen (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) die niet in deze Voorwaarden zijn opgenomen (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) zijn noch voor u noch voor ons bindend.

 

17.2      Als een van de bepalingen van deze Voorwaarden door een rechtbank of regelgevende instantie illegaal, nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing en wordt de betreffende bepaling vervangen door een andere bepaling die, in alle opzichten geldig is, een effect zal hebben dat zo dicht mogelijk ligt bij de vervangen bepaling.

 

17.3      Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om iemand anders dan u en ons rechten te verlenen (inclusief onze dochterondernemingen). Geen van deze Voorwaarden zijn uitvoerbaar door derden inclusief (als u in het VK bent gevestigd) uitvoeringen door middel van de Contracts (Rechten van Derden) Act 1999.

 

17.4      Als wij niet onmiddellijk aandringen op het feit dat u onder deze Voorwaarden actie moet ondernemen, of als we laat zijn met het treffen van maatregelen tegen u in verband met uw inbreuk op deze Voorwaarden, betekent dit niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het zal ons er niet van weerhouden op een later tijdstip maatregelen tegen u te treffen.

 

18. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

18.1      In het geval van een geschil tussen u en ons dat voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden, zijn de wetten van Nederland van toepassing.

 

18.2      De rechtbanken van Nederland hebben exclusieve jurisdictie om geschillen te beslechten (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden.

 

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 25 Mei 2018

UK-611364451.1 1